Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A, B, B1, C, D, F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG jako część projektu: Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej - PSIM realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 889ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-07-30 godz: 00:00
Termin składania ofert: 2012-09-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-09-05 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Adam Silenko - Informatyk, tel. 15 8433170, w godz. 9:00 do 12:00
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - nieaktualny.

Dokumentacja techniczna sieci - dotyczy Zadania nr 1

Przedmiar robót - dotyczy Zadania nr 1

Zmiany i uzupełnienia do Opisu przedmiotu zamówienia - dotyczy Zadania nr 1

Wezwanie do udziału w postępowaniu odwoławczym

Kopia odwołania

Informacja o zmianie terminu składania ofert, SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ po zmianach

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ - dot Zadanie nr 2

 

Informacja o cofnięciu odwołania, odpowiedzi na pytania II dot SIWZ - dot. Zadania 2

Odpowiedzi na Pytania III

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

I Pismo o odrzuceniu.

II Pismo o odrzuceniu

Ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach Zadania nr 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach Zadania nr 1

Uwagi dodatkowe
Dołączono zmiany i uzupełnienie dokumentacji Dołączono kopię odwołania z wezwaniem do udziału w postępowaniu odwoławczym Dołączono pismo dotyczące zmiany terminu składania ofert, zmiany SIWZ i treści ogłoszenia, zmienioną SIWZ i sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu Dołączono odpowiedzi na pytania dot.SIWZ - Zadanie nr 2 Dołączono: informację o cofnięciu odwołania oraz odpowiedzi na pytania II dot. SIWZ

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM