Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 64 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-03-28 godz: 11:17
Termin składania ofert: 2017-04-12 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-04-12 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3. Projekt umowy - zał.nr 11

4.Załącznik do przetargu

5. Sprostowanie omyłki

6. Ogłoszenie o zmianie

7. Zestawienie zbiorcze ofert

8. Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są : W zakresie formalnym : Bernadetta Sędrowicz – Iskra e-mail : zam-publ@szpital-stw.om tel/fax. 15/843 33 97 W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Antoni Bochnak, tel: 15 /843 32 10 e-mail :techniczny@szpital-stw.com Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego Stanisław Szymański tel/15/ 843 32 84 e-mail:inwestycje@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM