Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Wymiana nawierzchni w ciepłej sieni SOR wraz z remontem ciepłej sieni SOR Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 421 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-05-25 godz: 12:44
Termin składania ofert: 2018-06-18 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-06-18 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3. Projekt Umowy - Zał.nr 11

4.Przedmiar robót - Zał.nr 12

5. Wynik postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 4 czerwca 2018 o godz. 10.00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są : W zakresie formalnym : Agata Mazur środki komunikacji elektronicznej e-mail : zamowienia@szpital-stw.com W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Jolanta Mazur, Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego Stanisław Szymański środki komunikacji elektronicznej

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM