Informacje inne - ilość wpisów: 149

Usługa wykonania Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania do Konkursu zamkniętego nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia jako Instytucję Pośredniczącą dla IX Osi priorytetowej PO IiŚ

Znak sprawy: poz.1489 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-12-27 godz: 12:46
Linki do dokumentów

1 Zaproszenie zapytanie ofertowe

2. Projekt Umowy

3.Zbiorcze zestawienie ofert

4. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Termin składania ofert: 3 stycznia 2017 r. godz.10.00 Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7. Dopuszczalne jest złożenie oferty drogą elektroniczną na adres; zam-publ@szpital-stw.com Dane kontaktowe do DZPiZ , tel./fax 15 84 33 397 e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Osobą wyznaczoną do kontaktu z wykonawcami - Antoni Bochnak – z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych ,tel. 15 84 33 210, e-mail: techniczny@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godzinie 10.05 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM