Informacje inne - ilość wpisów: 148

Wykonania tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu„Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”.

Znak sprawy: poz.438 I ZP -2017
Data ogłoszenia: 2017-04-25 godz: 12:55
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.Wizualizacja tablicy

Niezbędne adresy:

- KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i
znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf

- Karta wizualizacji Programu Infrastruktura i Środowisko :
https://www.pois.gov.pl/media/7572/karta_wzor_FEIS.pdf

- Logotypy na tablicę :
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/

3. Zbiorcze zestawienie ofert

4.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Ofertę zawierającą opis wykonania tablicy oraz cenę tablicy proszę przedstawić w terminie do 28.04.207r do godz. 14:00 na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com i niezwłocznie potwierdzić drogą pocztową na adres: Powiatowy Szpital Specjalistyczny, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem "Zamówienia publiczne - Tablica informacyjna SOR". Osoba do kontaktów : Krzysztof Syty te. 15/ 843 31 70

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM