Informacje inne - ilość wpisów: 148

Wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli: zadanie I Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, zadanie II Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli łącznie dla obydwu zadań

Znak sprawy: 430 I ZP - 2017r
Data ogłoszenia: 2017-05-16 godz: 14:02
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie

2.Opis przedmiotu Zamówienia - Załacznik nr 1

3.Formularz cenowy - Załącznik nr 2

4. Umowa

5. Zbiorcze zestawienie ofert

6.Unieważnienie postępowania

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 23.05.2017r do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Oryginał oferty wysłanej drogą elektroniczną należy dostarczyć w terminie do 26.05.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2017r , o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Antoni Bochnak – z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych ,tel. 15 84 33 210, e-mail: techniczny@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM