Informacje inne - ilość wpisów: 148

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA : Wykonanie zadania „Budowa miejsc parkingowych na terenie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 20.07.2017r do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Oryginał oferty wysłanej drogą elektroniczną należy dostarczyć w terminie do 24.07.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2017r , o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7

Znak sprawy: 603 I ZP/ B/2017
Data ogłoszenia: 2017-06-30 godz: 09:16
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie

2.Wytyczne Wykonania i odbioru robót - Zał.nr 1

3.Formularz ofertowy - Zał.nr 2

4.Projekt umowy - Zał.nr 3

5.Przedmiary parking przy PDZ

6.Przedmiary parking przy Dermatologii

7.Parking przy PDZ

8.Parking przy Dermatologii

9.Zbiorcze zestawienie ofert

10.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Stanisław Szymański ,tel. 15/ 84 33 284, e-mail: inwestycje@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM