Informacje inne - ilość wpisów: 148

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Cykliczne dostawy artykułów spożywczych sypkich dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, które będą realizowane przez okres 24 miesięcy, począwszy od daty podpisania umowy.

Znak sprawy: 065 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-01-10 godz: 10:32
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy

3. Zbiorcze zestawienie ofert

4. Wynik postępowania poza ustawą

Uwagi dodatkowe
Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 19.01.2018r do godz. 11:00. z dopiskiem „Dostawa artykułów spożywczych sypkich” oraz numer sprawy : 065 ZP/2018. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2018r, o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM