Informacje inne - ilość wpisów: 148

Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Szpitalu w Stalowej Woli na okres 3 – lat

Znak sprawy: 275 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-02-28 godz: 12:56
Linki do dokumentów

Miejsce i dat  składania ofert:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7                                    do dnia 08.03.2018r  do godz.  10:00. z dopiskiem: Zamówienie publiczne – artykuły biurowe.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.03.2018r , o godzinie 10:30  w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7

1. Zaproszenie

2.Formularz cenowy - Zał.nr 1 ( dot. zad.nr 1 , zad.nr 2)

3. Projekt Umowy - zał.nr 2

4.Odpowiedzi na pytania

5.Zbiorcze zestawienie ofert

6. Wynik postępowania ( poza ustawą)

Uwagi dodatkowe
Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com - Bernadetta Sędrowicz – Iskra - Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 33 97 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM