Informacje inne - ilość wpisów: 148

Z A P R O S Z E N I E „ Poza Ustawą” do składania ofert na : Cykliczne dostawy artykułów gospodarczych i środków czyszczących dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, które będą realizowane przez okres 2 lat począwszy od daty podpisania umowy.

Znak sprawy: 1040 I ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-08-27 godz: 11:40
Linki do dokumentów

1. ZAPROSZENIE

2.Formularz Cenowy - zał.nr.1

3,Wzór UMOWY - zał.nr 2

4.Zbiorcze zestawienie ofert

5.WYNIK "poza ustawą"

Uwagi dodatkowe
Miejsce i data składania ofert „ poza ustawą „ : Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (osobiście / pocztą / kurierem ) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 06.09.2019r do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi „poza ustawą „ w dniu 06.09.2019r , o godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM