Informacje inne - ilość wpisów: 149

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „POZA USTAWĄ ” NA : Świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych oraz świadczenie dostępu do Internetu dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. II. Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (osobiście / pocztą / kurierem ) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul.Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 27.08. 2020r do godz. 12:00. pokój nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2020r , o godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7

Znak sprawy: 761 I ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-08-19 godz: 13:18
Linki do dokumentów

1.ZAPROSZENIE

2.Opis Przedmiotu Zamówienia - Zał.nr 1

3.Formularz Cenowy - Zał.nr 2

4.Formularz ofertowy - Zał.nr 3

5. Projekt UMOWY - Zał.nr  4

6. Pismo dot. zmiany terminu

7. NOWY Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

8.Infiemacja z otwarcia Ofert

9.Wynik

Uwagi dodatkowe
WYMAGANIA DOTYCZĄCE W A D I U M „poza ustawą” : 1. Przystępując do postępowania ” poza ustawa” i składając ofertę Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert . 2. Wadium wynosi : 3 000 ,00 zł

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM