Informacje inne - ilość wpisów: 148

Świadczenie usług telefonii komórkowej, które będzie realizowane przez okres 24 miesięcy, począwszy od daty rozpoczęcia świadczenia usług. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi nie później niż 15 dni od daty podpisania umowy

Znak sprawy: poz.464 I ZP/E/2017
Data ogłoszenia: 2017-05-05 godz: 07:49
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie

2.Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

3.Formularz cenowy - Załacznik nr 2

4.Odpowiedzi na pytania nr 1

5.Wynik postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 12.05.2017r do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Oryginał oferty wysłanej drogą elektroniczną należy dostarczyć w terminie do 19.05.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2017r , o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Antoni Bochnak – z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych ,tel. 15 84 33 210, e-mail: techniczny@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM