Informacje inne - ilość wpisów: 148

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA : Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów przez okres 3 lat od daty podpisania umowy dla potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Znak sprawy: 1214 I ZP/2017r
Data ogłoszenia: 2017-11-10 godz: 07:28
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie

2.Formularz ofertowy - zał.nr 1

3.Formularz cenowy - zał.nr 2 ( dot. zad. nr 1-9)

4. Projekt - UMOWA - zał.nr 3

5.Odpowiedzi na pytania

6. Zbiorcze zestawienie cen

7.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 16.11.2017r do godz. 09:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2017r , o godzinie 09:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Krzysztof Syty – informatyk tel. 15/ 843 33 70 w każdy dzień roboczy e-mail:informatyk@szpital-stw.com -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM