Informacje inne - ilość wpisów: 149

Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”.

Znak sprawy: 209 I ZP2018
Data ogłoszenia: 2018-02-12 godz: 12:00
Linki do dokumentów

Miejsce i dat  składania ofert:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7    do dnia 16.02.2018r  do godz.  10:00. z dopiskiem: Zamówienia publiczne - Tablice pamiątkowe SOR.  

Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2018r , o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7
  

1. Zaproszenie

2. Wzór TABLICY  Pamiątkowej - Zał.nr 1

3.Karta wizualizacji programu infrastruktura i środowisko 2014-2020 - Zał.nr 2

4.Zbiorcze zestawienie ofert

5.Wynik postępowania ( poza ustawą)

Uwagi dodatkowe
Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Krzysztof Syty – informatyk tel. 15/ 843 33 70 w każdy dzień roboczy e-mail:informatyk@szpital-stw.com -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM