Informacje inne - ilość wpisów: 148

Wykonanie badania instalacji w budynkach oraz przeglądy budynków Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie od maja 2018r do maja 2020r .

Znak sprawy: 526 I ZP/C/2018
Data ogłoszenia: 2018-04-27 godz: 14:55
Linki do dokumentów

1.Zaproszenie

2.Opis przedmiotu Zamówienia - Zał.nr.1

3.Informacje  oparametrach  obiektu budowlanego - Zał.nr. 2

4.Wykaz i terminarz badań i przeglądów i instalacji Szpitala - Zał.nr 3

5.Formularz cenowy - Zał.nr 4

6.Wynik postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
. Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7 do dnia 11.05.2018r do godz. 10:00. z dopiskiem "Zamówienie publiczne – Przeglądy instalacji budynków”". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2018r , o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7 Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : -Agata Mazur – Kierownik Dz. Zam .Publ. i Zaopatrzenia tel/15 843 32 01 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com - Stanisław Szymański - Kierownik Działu Techniczo –Eksploatacyjnego tel/15 843 32 84 w każdy dzień roboczy e- mail :zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM