Informacje inne - ilość wpisów: 148

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert „poza ustawą na : Środki ochrony osobistej ( COVID ) dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Miejsce i data składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (osobiście / pocztą / kurierem ) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7do dnia 24.09.2020r do godz. 12:00. pokój nr 7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2020r , o godzinie 12:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój. nr 7

Znak sprawy: 1001 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-09-15 godz: 13:03
Linki do dokumentów

1.ZAPROSZENIE

2.Opis Przedmiotu Zamówienia - Zał.nr 2

3.Projekt UMOWY - Zał.nr. 4

4.Formularz OFERTOWY - Zał.nr 3

5.Formularz CENOWY - Zał.nr 1 ( Covid zad.1-5 )

6.Formularz CENOWY - Załnr 1 ( Rękawice zad.6-7)

7.Odpowiedzi (poza ustawą)

8.Informacja z otwarcia ofert"poza ustawą"

9. WYNIK "poza ustawą"

Uwagi dodatkowe
Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (tel.15 /843 32 01 , 843 33 97)

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM