Informacje inne - ilość wpisów: 148

DYREKTOR POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w STALOWEJ WOLI, ulica STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na dzierżawę pomieszczeń, zlokalizowanych w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w celu utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego, na okres 15 lat, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy. Oferty sporządzone wg wzoru formularza określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków do przetargu, zwanej w dalszej części ogłoszenia -SIW, wraz z załącznikami, należy składać w zamkniętej kopercie, pod adresem SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, Sekretariat Szpitala, w terminie do dnia 6 lutego 2017 roku, do godziny 11.30, z dopiskiem "Przetarg na dzierżawę pomieszczeń”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: 6 lutego 2017 r. godz. 12.00 w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, Sala konferencyjna przy Oddziale Ginekologicznym. W sesji otwarcia ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Oferentów. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych – Antoni Bochnak tel. 15 84 33 210

Znak sprawy: poz.100 IZP/2017r
Data ogłoszenia: 2017-02-10 godz: 10:52
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie  o zamówieniu

2.SIWZ

3.Projekt UMOWY - Zał.nr 1

4.Projekt UMOWY - Załnr. 4

5. Rysunki do SIWZ - Zał.nr 5

6.Odpowiedzi na pytania  I

7.Odpowiedzi na pytania II

8.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM