Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Zakup aparatury medycznej dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Zamówienie prowadzone w związku z realizacją umowy o dofinansowanie: „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług „ nr RPPK.06.02.01-18-0009/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „ Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nazwa przedsięwzięcia: Zakup aparatury medycznej dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1240 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-10-17 godz: 14:28
Termin składania ofert: 2018-11-28 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-11-28 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.JEDZ

3. SIWZ

4. Formularz cenowy - Zad.nr 1 ( zał.nr 2)

5.Formularz cenowy - Zad.nr 2 ( zał.nr 2)

6.Projekty ( dokumentacja techniczna Centralnej Sterylizatorni) - zał.nr 10

7. Projekt UMOWY - zał.nr 8

8.Formularz opisu przedmiotu zamowienia - zał.nr 3

9. Informacja dot. Wizji lokalnej

10.Informacja dot.Wizji lokalnej

11. Odpowiedzi na pytania ( informacja o zmianie terminu składania i otawrcia ofert )

12.PO ZMIANACH- zgodnie z Odp. na pytania -Formularz cenowy -Zad.nr 1 ( zał.nr 2)

13.PO ZMIANACH - zgodnie z Odp. na pytania -Opis przedm. zam.- Zał.nr 3( dot. Zad.nr1 , Zada.nr.2)

14.PO ZMIANACH - zgodnie z Odp. na pytania-Pojekt UMOWY - Zał.nr 8

15.PO ZMIANACH - zgodnie z Odp. na pytania SIWZ

16.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17.Zbiorcze zestawienie ofert (kota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia)

18.Wynik postępowania

 

Uwagi dodatkowe
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Jolanta Grab , Edyta Wyjadłowska e-mail : zam-publ@szpital-stw.com strona: www.szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM