Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 43

Całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego oraz innych usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie czterech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr 89 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-02-18 godz: 08:50
Termin składania ofert: 2015-04-10 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-04-10 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: A. Bochnak - Z-ca Dyr. ds. Adm. Ekspl. tel. 15/ 843 32 10 w godz. 9.00 - 14.00, E. Pamuła Kier. Działu Zam. Publ. i
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Plan higieny

5. Kontrolki czystości

6. Zestawienie pomieszczeń

7. Zmiana wagi kryterium oceny ofert

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

9. Korekta omyłki pisarskiej I

10.Kopia wniesionego odwołania I

11.Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia II

12.Kopia wniesionego odwołania II

13.Odpowiedź na odwołanie I   i zmiany  do SIWZ 

14.Odpowiedź na odwołanie II  i zmiany do SIWZ

15.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

16.Zmiany do SIWZ i ogłoszenia IV

17.Nowy Załącznik nr 4 do SIWZ

18.Zmiany do SIWZ i ogłoszenia V

19.Wezwanie do udziału w postepowaniu odwoławczym  i Kopia wniesonego Odwołania III

20.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV

21.Ogloszenie o zmianie ogłoszenia  V

22.Odpowiedzi na pytania I

23.Odpowiedzi na pytania II

24.Wynik postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
ZMIANA SIWZ dot. WAGI KRYTERIÓW OCENY OFERT KOREKTA OMYŁKI PISARSKIEJ Przesuwa się termin składania ofert na dzień 08.04.2015r . Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian . Przesuwa się termin składania ofert na dzień 10.04.2015r . Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian .

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM