Informacje inne - ilość wpisów: 149

Świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych oraz świadczenie dostępu do Internetu wraz z instalacją fabrycznie nowej centrali telefonicznej dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Miejsce i dat składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola; pokój nr 7do dnia 13.07.2017r do godz. 11:00. Dopuszcza się przesłanie oferty, w tym samym terminie, w formie skanu, z podpisem uprawnionej osoby, na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com Oryginał oferty wysłanej drogą elektroniczną należy dostarczyć w terminie do 18.07 2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2017r , o godzinie 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 7

Znak sprawy: 557 ZP/ A/2017
Data ogłoszenia: 2017-06-23 godz: 11:11
Linki do dokumentów

1. Zaproszenie

2.Opis przedmiotu zamówienia - Zał.nr 1

3.Formularz cenowy - zał.nr 2

4.Projekt umowy - zał.nr 3

5.Formularz ofertowy - zał.nr 4

6.Odpowiedzi  na pytania I

7.Odpowiedzi na pytania II

8.Odpowiedzi na pytania III

9.Odpowiedzi na pytania IV

10.Odpowiedzi na  pytania V

11.NOWY Formularz cenowy - Załacznik nr 2

12.Zbiorcze zestawienie cen

13. Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami : - Antoni Bochnak – z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych ,tel. 15 84 33 210, e-mail: techniczny@szpital-stw.com , w każdy dzień roboczy.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM